Řídící skupina projektu
a pracovní skupiny

Proto, aby akce proběhla úspěšně, byla sestavena řídící skupina. Členy týmu jsou jak zástupci uživatelů, tak zástupci poskytovatelů a zadavatelů sociálních služeb.

Řídící skupina v projektu zastává tuto roli:

Řídící skupina by se měla scházet pravidelně přibližně jednou za 2,5 měsíce v prostorách MěÚ Klatovy. Z každého setkání bude vytvořen zápis, který bude přístupný na těchto www stránkách.

Řídící skupina

Křivohlavá Hana – vedoucí Odboru sociálních věcí a zdravotnictví MěÚ Klatovy
Miroslav Horyna – předseda Svazu zdravotně postižených – Šumava
Karel Karásek – starosta obce Červené Poříčí
Bc. Alena Kleinerová – ředitelka Městského ústavu sociálních služeb
Věra Heřmánková – vedoucí Klubu seniorů
Milada Roubalová – členka Svazu zdravotně postižených – Šumava
Hana Bílá – pracovnice sociálního úseku Městského úřadu Plánice
Ing. Jaroslav Frič – ředitel Domu dětí a mládeže, Klatovy
Martin Kříž – předseda Klubu přátel Klatovska
Mgr. Tomaierová Věra – místostarostka města Klatovy
Pavla Šťastná – Finanční odbor MěÚ Klatovy

Řídící skupina se bude scházet přibližně jednou za 2,5 měsíce.

Pracovní skupiny

V rámci projektu budou vytvořeny tři pracovní skupiny, jejichž zaměření bude odpovídat cílovým skupinám projektu. Jedná se o pracovní skupinu pro seniory, pro zdravotně postižení a pro osoby ohrožené sociálním vyloučením a mládež a rodinu. Zaměření cílových skupin se mohou v průběhu projektu měnit. Je možné, že se po uskutečnění socio-demografické analýzy a analýzy potřeb uživatelů sociálních služeb a potřeb veřejnosti vytvoří nová pracovní skupina reflektující zjištěné výsledky.V každé pracovní skupině budou opět zastoupeni všichni zástupci triády (zadavatel, poskytovatel, uživatel sociálních služeb). Jednotlivé skupiny budou řešit konkrétní úkoly a problémy (např. zpracování dotazníku určeného pro svou cílovou skupinu, zmapování poskytovatelů sociálních služeb v dané oblasti apod.)

Máte-li i Vy zájem se zapojit jako člen pracovní skupiny, kontaktujte nás (sekce Kontakty)

Složení pracovních skupin (složení a počet členů se může po dobu projektu měnit a přizpůsobovat)

Pracovní skupina pro seniory

Pracovní skupina pro Zdravotně postižené

Pracovní skupina pro Ohrožené sociálním vyloučením, mládež a rodinu

Aby byly dodrženy veškeré postupy, které mají zajistit zdárný průběh projektu a dosažení stanoveného cíle, bude k dispozici metodička projektu, kterou je Mgr. Pavla Oriniaková PhD., která má bohaté zkušenosti s problematikou komunitního plánování.

Na projektu bude také spolupracovat externí hodnotitelka PhDr. Vladana Vasková, zaměstnankyně Ministerstva práce a sociálních věcí. Jejím úkolem bude posuzovat výstupy a výsledky projektu.